Prihlásenie

Všeobecné obchodné podmienky

Meno: Mgr. Kristína Maur

adresa: Továrenská 9, 811 09 Bratislava

IČO: 50324047

DIČ: 1049923963

Prevádzkovateľ web portálu https://www.humnokemp.sk/,  ďalej len (“ Prevádzkovateľ”)

Mail: info@humnokemp.sk

Tel. kontakt: 0948 789 090

1 Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ na webových stránkách https://www.humnokemp.sk/ (ďalej jen „web stránka“) prevádzkuje inzertný web portál, kde zverejňuje ponuky tretích osôb (“ Poskytovateľov”) za účelom poskytnutia pozemkov vo vlastníctve poskytovateľov k dočasnému užívaniu iným osobám (“Záujemcom”), a prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi medzi Poskytovateľmi a Záujemcami za odmenu. 

1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi najmä zákonom č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom, Záujemcom a Poskytovateľom smerujúce k uzatvoreniu Zmluvy o sprostredkovaní služieb alebo Nájomnej zmluvy za vopred stanovených podmienok.

1.3. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy. 

1.4. Obchodné podmienky sa vyhotovujú v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať jednostranne dľa svojho uváženia. Zmenou nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré nadobudli účinnosť podľa vtedy platných Obchodných podmienok v čase uzatvorenia zmluvy.

1.6. Definície uvedené v zmluve a Obchodných podmienkach majú nasledovný význam: 

Kempovanie: dočasné užívanie pozemku za účelom prespania a rekreácie. Kempovanie zahrňuje stavanie stanu, prenosných prístreškov, parkovanie auta, kempovacích dodávok, karavanov a ďalších činností, ktoré sú definované v konkrétnej ponuke na webovej stránke prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ: sprostredkovateľ služby na web stránke  Humnokemp, ktorého údaje a kontaktné údaje sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach.

Poskytovateľ: vlastník pozemku uvedený na liste vlastníctva k príslušnému pozemku, osoba oprávnená na uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní služieb s Prevádzkovateľom.

Záujemca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie zmluvu s Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

Pozemok: parcela vo vlastníctve Poskytovateľa, ktorej detaily  sú špecifikované v ponuke  na web stránke Poskytovateľa, na zmluve sa uvedie jej konkrétne číslo a číslo listu vlastníctva

Zmluva o sprostredkovaní služieb: poskytovateľ poverí prevádzkovateľa, aby prostredníctvom svojej web stránky vykonával propagačné činnosti a činnosti  smerujúce k tomu, aby poskytovateľ mal príležitosť  uzatvoriť  nájomnú zmluvu so záujemcom na pozemok.

Nájomná zmluva: zmluva, ktorú uzatvárajú poskytovateľ, prevádzkovateľ a záujemca, na základe ktorej  sa poskytovateľ zaväzuje za odplatu poskytnúť záujemcovi k dočasnému užívaniu pozemok k zmluve určený a záujemca sa zaväzuje za dočasné užívanie pozemku zaplatiť. 

2. Zmluva o sprostredkovaní služieb a Nájomná zmluva

2.1. Zmluvy sa uzatvárajú nasledovne: 

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o sprostredkovaní služieb alebo Nájomnej zmluvy uskutoční záujemca ak je to možné, cez web stránku prevádzkovateľa nástrojmi na to určenými a to vyplnením žiadaných údajov vo formulári najmä: výber pozemku, dátum pobytu, atď. v karte príslušného pozemku a odoslaním týchto údajov prevádzkovateľovi kliknutím na tlačidlo rezervovať a dokončiť rezerváciu. Odoslaním záujemca výslovne súhlasí s podmienkami konkretizovanými v popise pozemku.  

2.2. Odoslaný návrh sa zobrazí prevádzkovateľovi, ktorý s odoslaným návrhom bude súhlasiť a návrh odsúhlasí. Zmluva je uzatvorená okamihom jej akceptácie prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s poskytovateľom v prípade, ak podľa verejného Katastra nehnuteľností zistí, že poskytovateľ nie je vlastníkom predmetnej parcely.

2.3. Nájomná zmluva aj Zmluva o sprostredkovaní služby sa uzatvára elektronicky prostredníctvom formulára, v ktorom treba vyplniť príslušné polia. Zmluvy potvrdzuje prevádzkovateľ a nadobúdajú účinnosť deň nasledujúci po úhrade čiastky za nájom či službu.  Potvrdenie úhrady obdrží záujemca, či poskytovateľ do svojej elektronickej schránky.

2.4. Prevádzkovateľ ponúka vhodné pozemky prostredníctvom svojej web stránky v sekcii Hľadaj humná na mape, vykonáva hlavne propagačnú činnosť za účelom nájmu pozemkov prostredníctvom internetu a reklamy na internete. Ponuka pozemkov bude zverejnená bez časového obmedzenia, ale poskytovateľ ju môže zobrať spať v dostatočnom časovom predstihu, ak nie je o pozemok registrovaný záujemca. 

3. Právo na odstúpenie

3.1. Ak v nájomnej zmluve alebo v zmluve o sprostredkovní služieb nie je uvedené inak, od zmluvy je možné odstúpiť v prípade ak: 

Záujemca je oprávnený i bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o nájme alebo od zmluvy o sprostredkovaní služieb prostredníctvom funkcie storno na webovej stránke poskytovateľa. Záujemca je povinný uhradiť storno poplatok, ktorý je nasledovný: 

50 % z odmeny podľa zmluvy o nájme či o sprostredkovaní služieb za prvú noc v prípade, ak záujemca uskutoční storno 2 dni pred uskutočnením nájmu či služby, 

– 100 % z odmeny podľa zmluvy o nájme či o sprostredkovaní služieb za prvú noc v prípade, ak záujemca uskutoční storno 1 deň pred uskutočnením nájmu či služby a v deň uskutočnenia nájmu či služby.

– v prípade platby kartou cez službu Stripe, alebo službou Paypal je vrátená záujemcovi odmena očistená o poplatok službám Stripe a Paypal. V prípade služby Stripe 1,4 % + 0,25 eur za platbu. V prípade služby Paypal 1,9 % + 0,35 eur

3.2. Záujemca, ktorý má postavenie spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka je oprávnený bezplatne odstúpiť od zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. Záujemca toto právo  nemá v prípade, ak zmluva bola uzatvorená s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie, alebo bola splnená.

3.3. V prípade, ak nebola poskytnutá služba podľa zmluvy, prípadne nebol umožnený prístup na pozemok záujemcovi, alebo iný spôsobom bolo znemožnené užívanie pozemku z dôvodov na strane prevádzkovateľa alebo poskytovateľa, rovnako aj v prípade ak prevádzkovateľ uvedie na web stránke nepravdivé informácie o pozemku či službe, má záujemca právo bezplatne odstúpiť od zmluvy o nájme alebo od zmluvy o sprostredkovaní služby. 

4. Odmena zo zmluvy

4.1. V súlade s príslušnou zmluvou platí, že záujemca poskytovateľovi a poskytovateľ prevádzkovateľovi, hradia odmenu. Záujemca hradí odmenu prostredníctvom prevádzkovateľa. Výška odmeny je špecifikovaná v zmluve o nájme a v zmluve o sprostredkovaní služby.

4.2. Odmena hradená záujemcom je na bankový účet prevádzkovateľa nasledovne:

Záujemca uhradí odmenu platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, kde je presmerovaný na internetovú stránku poskytovateľa platobných služieb, kde zadá údaje pre potvrdenie platby.

4.3.  Pri uzatvorení nájomnej zmluvy, po uskutočnení platby záujemcom, prevádzkovateľ vypláca odmenu ďalej poskytovateľovi.  

4.4. V prípade, že odmena nebude záujemcom uhradená riadne a včas v 2 dňovej lehote, takáto zmluva sa od počiatku zrušuje. V prípade, ak odmena bude pripísaná na účet neskoro, prevádzkovateľ vráti obratom túto sumu na účet záujemcu, z ktorého bola suma poukázaná.   

4.5. V prípade, že záujemca predčasne ukončí zmluvu o nájme, vráti sa odmena krátená o storno poplatok v lehote  dvoch dní. Následne sa odmena uhradí poskytovateľovi. 

5. Odmena prevádzkovateľa

5.1. Prevádzkovateľovi patrí odmena za svoje služby vo výške 20 percent z prijatej sumy. Prevádzkovateľ si túto odmenu zrazí z odmeny vybranej od záujemcu a zvyšok poukáže poskytovateľovi. 

5.2. Prevádzkovateľ nie je platca DPH.

6. Ďalšie povinnosti záujemcu

6.1. Záujemca v komunikácii s poskytovateľom prípadne prevádzkovateľom používa servisné číslo zmluvy.

6.2. Záujemca je povinný sa na pozemku správať slušne a ohľaduplne tak, aby na pozemku nedochádzalo ku škodám, je povinný na pozemku udržiavať poriadok a čistotu, je povinný dodržiavať pravidlá stanovené Etickým kódexom Humnokemp.

6.3. Poskytovateľ sám hradí povinné dane a poplatky, ktoré mu vznikajú v súvislosti s nájmom pozemku. Prevádzkovateľ za jeho daňové povinnosti nezodpovedá. 

6.4. Poskytovateľ je povinný umožniť prístup na pozemok, v súlade s podmienkami zmluvy a je povinný poskytnúť záujemcovi nerušené užívanie pozemku v súlade s nájomnou zmluvou.

6.5. Záujemca sa zaväzuje, že o podmienkach nájmu bude rokovať a uzatvárať zmluvy len s prevádzkovateľom, nebude poskytovateľa kontaktovať priamo v súvislosti s nájmom a nebude s ním vstupovať do samostatného jednania o nájme pozemku, Zmluva o nájme a zmluva o sprostredkovaní služby sa uzatvárajú výhradne prostredníctvom webového portálu prevádzkovateľa. 

7. Náhrada škody

7.1.  Práva a povinnosti zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady služby sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ aj záujemca si môžu uplatňovať svoje práva zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady elektronickou poštou na kontaktnej mailovej adrese prípadne poštou na adrese sídla. (reklamácia).

7.2. Prevádzkovateľ zodpovedá len za zavinené porušenie povinností. 

7.3.V prípade vzniku ujmy na strane záujemcu či poskytovateľa v súvislosti s vedením  užívateľského účtu na stránke prevádzkovateľa, náhrada škody vrátane ušlého zisku sa obmedzuje na čiastku reálne  uhradenú prevádzkovateľovi ako odmena za využívanie poskytovaných služieb v súvislosti s ktorými ujma vznikla..

8. Spotrebiteľské ustanovenia

8.1. Prípadné spory sa pokúsia strany vyriešiť mimosúdne, ak nepríde k dohode, môže sa ktorákoľvek strana obrátiť na súd. 

8.2. V prípade, ak dochádza zo strany poskytovateľa k  ukladaniu spracovaných  osobných údajov, práva a povinnosti zmluvných strán upravuje zmluva o poskytovaní osobných údajov.

8.3. V prípade, ak je zmluvná strana fyzickou osobou, prevádzkovateľ si plní informačné povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Osobné údaje sa spracúvajú výlučne za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy, prípadne zmluvy o sprostredkovaní služby. Nie je zamýšľaný prenos údajov do tretích krajín. Údaje sa uchovávajú výlučne na archivačné účely po dobu 3. rokov. Archív je vedený elektronicky. Po uplynutí 3 ročnej lehoty bude ku koncu príslušného kalendárneho roka zmluva vymazaná z počítačových systémov prevádzkovateľa. Právo na prístup k týmto údajom má výlučne prevádzkovateľ prípadne ním výslovne poverená osoba v rámci svojho pracovného pomeru u prevádzkovateľa. 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušnosť patrí súdom Slovenskej republiky, aj v prípade, ak záujemca nie je občanom Slovenskej republiky, či občanom Európskej únie. 

9.2. V prípade, ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, prípadne sa plynutím času takým stane, nastupujú ustanovenia, ktoré sa jeho zmyslu čo najviac približujú. Neplatné, alebo neúčinné ustanovenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť Obchodných podmienok ako celku, prípadne ostatných jeho ustanovení. 

9.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť a dopĺňať jednostranne. Zmenu obchodných podmienok smie zmluvná strana odmietnuť v lehote jeden mesiac a môže svoju zmluvu s prevádzkovateľom vypovedať. Zmena obchodných podmienok sa dáva na vedomie druhej zmluvnej strane elektronicky a to buď jej zaslaním na mailovú kontaktnú adresu, prípadne sa zjaví ako notifikácia v užívateľskom účte. Vypovedanie zmluvy nemá predpísanú formu, z úkonu smerujúceho prevádzkovateľovi však musí byť zrejmé, kto úkon robí, čoho sa týka a v predmete musí byť uvedené že ide o vypovedanie uzatvorenej zmluvy v dôsledku zmeny Obchodných podmienok.